ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

Aktualności

News
2020-08-28

Rząd uznał argumenty ZMPD w sprawie potrzeby przywrócenia prewencyjnych badań trzeźwości kierowcówSEKCJA

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada rozpoczęcie procedury legislacyjnej w sprawie przywrócenia prewencyjnych badań trzeźwości kierowców.


Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber przesłał w tej sprawie pismo do prezesa ZMPD Jana Buczka. Poinformował w nim o działaniach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które mają doprowadzić do uregulowania kwestii badań trzeźwości pracowników w miejscu pracy. Z informacji wiceministra wynika też, że w procedurę zmian przepisów zaangażowana została Rada Dialogu Społecznego, a przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców powołano specjalny zespół roboczy. Efektem tych działań mają być zmiany w Kodeksie pracy. 

ZMPD od ponad roku zabiega, pod wpływem potrzeb zgłaszanych przez przewoźników, o przywrócenie możliwości prewencyjnych badań trzeźwości kierowców. Ostatnio pojawiła się też kwestia badań na obecność innych środków odurzających oraz psychoaktywnych. Zrzeszenie nawiązało w tej sprawie współpracę ze związkowcami. Prezes ZMPD Jan Buczek i przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu NSZZ Solidarność, Tadeusz Kucharski już we wrześniu 2019 roku zorganizowali wspólną konferencję prasową, na której mówili, że trzeba całkowicie wyeliminować niebezpieczeństwo opuszczania bazy transportowej przez pojazd prowadzony przez nietrzeźwego kierowcę lub pozostającego pod wpływem narkotyków. 

Pismo wiceministra Rafała Webera jest odpowiedzią na liczne wystąpienia ZMPD w tej sprawie. Zrzeszenie kierowało pisma nie tylko do Ministerstwa Infrastruktury, ale również do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Rady Dialogu Społecznego, Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

Poniżej oraz w załącznikach pisma z Ministerstwa Infrastruktury do ZMPD (zał. 1) oraz z ZMPD do Ministerstwa Infrastruktury (zał.2).

Opr. ZMPD/DWSK/SJ/AM

Fot. Pixabay

 
SEKCJA
Szanowny Pan
Jan Buczek
Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych
Przewoźników Drogowych

Szanowny Panie Prezesie

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie przywrócenia przepisów umożliwiających przeprowadzanie przez przedsiębiorców prewencyjnego badania stanu trzeźwości kierowców zawodowych uprzejmie informuję, że do Ministerstwa Infrastruktury wpłynęła informacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęciu współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych celem wypracowania rozwiązań pozwalających na uregulowanie zagadnienia przeprowadzania kontroli trzeźwości u pracowników. W ramach prowadzonych prac MRPiPS zwróciło się także do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego o ujęcie tego zagadnienia w porządku obrad właściwych zespołów Rady. Dodatkowo MRPiPS poinformowało, że przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców został powołany Zespół Roboczy ds. kontroli trzeźwości w miejscu pracy. 

Efektem działań i prac prowadzonych przez MRPiPS powinny być regulacje, zawarte w Kodeksie pracy, umożliwiające pracodawcom badanie trzeźwości pracowników oraz badanie obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Ministerstwo Infrastruktury deklaruje współpracę z MRPiPS w tej sprawie.

Należy podkreślić, że przepisy z zakresu transportu drogowego zabraniają kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu – art. 45 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym. Za naruszenie tego przepisu grożą sankcje określone w art. 87 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń i art. 178a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Wspomniany przepis dotyczy wszystkich kierowców, także zawodowych i z uwagi na wyjątkową wagę dla bezpieczeństwa użytkowników dróg nie może lekceważony.

Ponadto, zgodnie z art. 66 ust. 1d ustawy prawo o ruchu drogowym, pojazd silnikowy i pojazd szynowy mogą być wyposażone w blokadę alkoholową niepozwalającą na uruchomienie pojazdu, i tym samym uniemożliwienia prowadzenia pojazdu przez nietrzeźwego kierowcę.

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Rafał Weber
Sekretarz Stanu
SEKCJA

Pan Andrzej Adamczyk 
Minister Infrastruktury

Zwracam się do Pana w roli reprezentanta branży transportu drogowego, istotnego ogniwa bezpieczeństwa ruchu, tak naszych pracowników jak i pozostałych uczestników korzystających z dróg i całej infrastruktury drogowej.

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie nas wszystkich sygnalizuję problem, z jakim zmagają się firmy transportowe. To ograniczenia prawne w zakresie prewencyjnego badania stanu, w jakim stawiają się pracownicy do wykonywania swoich obowiązków. Dla zawodów, które mają szczególny wpływ na bezpieczeństwo ogólne, w tym m.in. kierowców zawodowych, powinna być stworzona możliwość upewnienia się przez pracodawcę, czy pracownik może być dopuszczony do wykonywania obowiązków służbowych.

Katastrofa w ruchu lądowym, którą spowodował warszawski kierowca autobusu miejskiego, dobitnie pokazała, jak konieczne jest wprowadzenie przepisów umożliwiających przedsiębiorcom prewencyjne testowanie pracowników na obecność alkoholu i środków odurzających. Obecnie takie badania nie są możliwe. O zasadności przeprowadzania badań od dawna przekonuje ZMPD, a czemu dał wyraz chociażby podczas wspólnej konferencji ze związkowcami z Solidarności, przeprowadzonej we wrześniu 2019 r.

Obowiązujące od 4 maja 2019 r. nowe przepisy Kodeksu pracy uniemożliwiają ochronę wszystkich uczestników ruchu drogowego. Do momentu zmian przepisów prewencja była traktowana przez wielu kierowców jako coś oczywistego; poddawali się badaniom bez większych obaw i oporów.
Konstrukcja obecnie obowiązujących przepisów powoduje, że od pracodawcy w transporcie drogowym (i nie tylko) wymaga się zapewnienia swoim pracownikom oraz osobom postronnym bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązki te wynikają m.in. z art. 15 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040). Jednocześnie brak zapewnienia tych warunków naraża pracodawcę na sankcje wyszczególnione w Kodeksie karnym (Dz.U. z2018 r., poz. 1600) a mianowicie, zgodnie z paragrafem 220, „kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
Co więcej, na pracodawcy ciąży obowiązek dowodowy w przypadku, gdy w ramach podejrzenia stanu nietrzeźwości pracownika odsunie go od wykonywania pracy bądź zastosuje środek w postaci zwolnienia dyscyplinarnego.

Apeluję o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, która da pracodawcom możliwość samodzielnego przeprowadzenia badań stanu trzeźwości kierowców wykonujących przewozy drogowe. Naszemu apelowi przyświeca cel, by badania były formą prewencji, a nie represji, z uwzględnieniem praw i godności pracownika. Nie chcemy straszyć kierowców. Chcemy, by świadomy kierowca zawodowy mógł skorzystać z odpowiednich urządzeń i by sam mógł się przebadać.

Przywrócenie przepisów umożliwiających przeprowadzanie przez przedsiębiorców prewencyjnego badania kierowców zawodowych znacznie ogranicza ryzyko zrealizowania się najgorszego scenariusza na drodze. Leży to w naszym wspólnym interesie.

Będę wdzięczny za możliwość spotkania, w dogodnym dla Pana Ministra terminie, by omówić szczegóły proponowanych zmian. W celu umówienia spotkania bardzo proszę o kontakt z Anną Brzezińską-Rybicką, rzecznikiem prasowym ZMPD i Dyrektorem Departamentu Władz Statutowych, Strategii i Komunikacji ZMPD, tel.: 609 019 529, e-mail: anna.brzezinska-rybicka@zmpd.pl

Z wyrazami szacunku
Jan Buczek
Prezes ZMPD
SEKCJA

#NazwaPobierz
1Pismo z Ministerstwa Infrastruktury do ZMPDpobierz PDF
2Pismo z ZMPD do Ministerstwa Infrastruktury pobierz PDF
     
# Tagi użyte w informacji:
Filtr info.

Najnowsze
Najstarsze
Kategorie

Pokaż
Tagi abc..Ceny ON

Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150      


Waluty

THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     THB  0,1240     USD  3,9228     AUD  2,7887     HKD  0,5061     CAD  2,9358     NZD  2,5821     SGD  2,8627     EUR  4,5834     HUF  1,2524     CHF  4,2500     GBP  5,0522     UAH  0,1387     JPY  3,7123     CZK  0,1685     DKK  0,6157     ISK  2,8328     NOK  0,4138     SEK  0,4344     HRK  0,6069     RON  0,9408     BGN  2,3434     TRY  0,4996     ILS  1,1335     CLP  0,5000     PHP  0,0809     MXN  0,1748     ZAR  0,2290     BRL  0,6930     MYR  0,9429     RUB  0,0492     IDR  2,6339     INR  5,3153     KRW  0,3357     CNY  0,5754     XDR  5,5244     
Partner strategiczny ZMPDPartnerzy biznesowi

Należymy doZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD