ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

Aktualności

News
Koronawirus
2020-03-23

Tarcza Antykryzysowa to za mało. Apel Jana Buczka do premieraSEKCJA
Pandemia COVID-19 zaledwie w ciągu dwóch tygodni doprowadziła branżę międzynarodowego transportu drogowego na skraj przepaści. Od decyzji rządu będzie zależeć, czy bankructwa coraz większej liczby firm zatopią nie tylko ten sektor polskiej gospodarki, ale i budżet naszego kraju. Prezes ZMPD Jan Buczek zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem, by decydenci uwzględnili postulaty branży zgłaszane do projektu Tarczy Antykryzysowej.  

 
SEKCJA

Pan  
Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów 
 
 
Szanowny Panie Premierze
 
Pandemia COVID-19 zaledwie w ciągu dwóch tygodni doprowadziła branżę międzynarodowego transportu drogowego na skraj przepaści. Od decyzji rządu będzie zależeć, czy bankructwa coraz większej liczby firm zatopią nie tylko ten sektor polskiej gospodarki, ale i budżet naszego kraju. Dlatego pozwalam sobie wysłać do Pana Premiera ten apel z nadzieją, że decydenci nie będą głusi  na rozpaczliwe wołanie branży o pomoc.  
 
W imieniu ZMPD przesyłam uwagi do przedstawionych przez Minister Rozwoju  – Jadwigę Emilewicz projektów aktów prawnych związanych z propozycjami rządowego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców w związku z epidemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2, tzw. Tarczy Antykryzysowej. 
 
W przedstawionym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, znalazło się wiele różnych propozycji zmian prawnych w poszczególnych ustawach. Niestety proponowane rozwiązania dalece odbiegają od oczekiwań przedsiębiorców, w tym m.in. podmiotów wykonujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy.  

Przekazaliśmy – jako branża transportowa – do rządu konkretny pakiet propozycji zebranych w szerokich konsultacjach z kilkuset firmami. Jeżeli proponowane przez nas rozwiązania  zostały wykorzystane w tak okrojonej formie jak ogłoszono, najwyraźniej mamy do czynienia z bagatelizowaniem skali zagrożenia dla gospodarki, a przede wszystkim dla kilkudziesięciu tysięcy firm transportowych. Istnieje realne widmo wielu bankructw,  których nie da się uchronić bez realnej pomocy rządowej. Brakuje realnych rozwiązań dających wsparcie firmom z branż, które już dziś znalazły się na granicy upadłości. Gwarancje i wakacje kredytowe nie wystarczą.   

Kluczowe obszary sygnalizowane przez przedsiębiorców pozostały bez odpowiedzi. Dlatego też ponownie wnioskujemy o wprowadzenie takich zmian, które obniżą koszt funkcjonowania firm aby uchronić ich przez upadłością. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: 
 
1) Zwolnienia  z płatności podatków oraz składek ubezpieczeniowych 
 • odgórna abolicja VAT/ZUS/CIT/PIT na minimum 6 miesięcy począwszy od 1 marca 2020 roku i możliwość wydłużenia do 3 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii (długość/ wysokość świadczenia dostosowana do stopnia "zastoju" przedsiębiorstwa; firma, która ma zatrzymane 100 proc. przychodów = 100 proc. możliwych świadczeń); 
 • zwrot nadpłaconego podatku VAT (przetrzymywanego na kontach bankowych US) wprowadzony w sposób natychmiastowy; 
 • split payment zawieszony do końca 2020 roku w sposób natychmiastowy; 
 • odgórne zniesienie lub wprowadzenie ulg od podatku od nieruchomości; 
 • wprowadzenie możliwości zawieszenia na pewien okres (m.in. 6 m-cy) płatności podatku od środków transportu, w sposób analogiczny jak zaproponowano w przypadku podatku od nieruchomości; 
Proponowane zniesienie opłaty prolongacyjnej za odroczenie terminu płatności podatków i zaległości podatkowych jest w obecnej sytuacji zdecydowanie nie wystarczające.  
 
2) Wprowadzenie narzędzi zapewniających utrzymanie płynności finansowej: 
 • stworzenie mechanizmu kredytowania firm z PKD branży w sposób natychmiastowy przez banki komercyjne, np.: poprzez zabezpieczenia w 100 proc. z BGK (na ten moment żaden bank nie chce udzielić kredytu) – wysokość minimum 15-20 proc. obrotu rocznego, okres kredytowania min. 3 lata, rozpoczęcie spłaty po minimum 6 miesiącach; 
 • podniesienie górnego limitu kredytu obrotowego (500 tys. euro jest kwotą niewystarczającą dla dużych firm, tracących błyskawicznie płynność); 
 • odgórne wprowadzenie wakacji w spłacie kredytów i leasingów  – nieoprocentowanych i bez dodatkowych opłat (takie rozwiązanie zaproponował już rząd, ale bez szczegółów, a w praktyce banki pobierają opłaty za wnioski).  

3) Dopłaty do wynagrodzeń w przedsiębiorstwach oraz dotyczące  jednoosobowej działalności gospodarczej, umowy zlecenia, umowy  o dzieło: 
 • wynagrodzenia (umowa o pracę) – dofinansowanie 80 proc. wysokości pensji minimalnej na okres minimum 6 miesięcy począwszy od 1 lutego 2020 roku, szczególnie w większych przedsiębiorstwach (długość/wysokość świadczenia dostosowana do stopnia "zastoju" przedsiębiorstwa; firma, która ma zatrzymane 100 proc. przychodów = 100 proc. możliwych świadczeń); 
 • jednoosobowa działalność gospodarcza/umowa o dzieło/umowa zlecenia  – rozciągnięcie i podwyższenie dopłat do 100 proc. średniej pensji krajowej na okres 6 miesięcy, począwszy od 1 marca 2020 roku (długość/ wysokość świadczenia dostosowana do stopnia "zastoju" przedsiębiorcy); 
 • wprowadzenie takich rozwiązań formalno-prawnych, które umożliwią niemalże natychmiastowe skorzystanie ze wskazanych powyżej rozwiązań przedsiębiorcom; 

4) Utworzenia specjalnego Funduszu wsparcia dla przedsiębiorstw 

Fundusz dla przedsiębiorców celem pokrycia udokumentowanych szkód w wyniku pandemii (podobnie jak w przypadku klęski żywiołowej) dla przedsiębiorstw, które od 1 lutego 2020 roku notują miesięczne spadki obrotów w wysokości minimum 40 proc. 
 
5) Przywrócenie możliwości pracy cudzoziemców proponuje się aby w celu przeciwdziałania delegalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP,  w sytuacji kiedy ostatni dzień legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy krajowej, okresu pobytu i okres ważności wizy cudzoziemca ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-tego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jednocześnie proponuje się, aby okres ważności zezwoleń pobytowych  o charakterze terminowym, tj. zezwoleń na pobyt czasowy, ulegał przedłużeniu  w sposób analogiczny.  
Przepis nie będzie dotyczył wiz Schengen, ponieważ sposób ich przedłużania uregulowany jest w prawie Unii Europejskiej (w ramach dorobku Schengen). 

Powyższe niestety nie rozwiązuje problemu dla firm transportowych zatrudniających cudzoziemców, głownie obywateli z krajów spoza UE. Nasi kierowcy są pracownikami wykonującymi prace w dwóch krajach lub więcej  a zatem musza w ramach swoich obowiązków służbowych przekraczać granice państw UE. Muszą mieć wtedy WAŻNE dokumenty uprawniające do pobytu nie tylko w Polsce ale także innych państwach, a więc wizę lub kartę pobytu. Proponowane rozwiązania dotyczą sytuacji w której obcokrajowiec wykonuje swoją prace na terytorium RP, a takimi nie są kierowcy w ruchu międzynarodowym. 

Jednocześnie, jak zaznaczono, proponowane rozwiązanie nie dotyczy wizy Schengen. Dlatego też ZMPD wnioskowało o wznowienie wydawania wiz dla tych obcokrajowców, zatrudnionych w polskich firmach transportowych, którzy posiadają ważne zezwolenie na pracę w polskich konsulatach, albo wypracowania takiego mechanizmu, który umożliwi wydłużenie ważności wizy na terytorium Polski.  
 
W przygotowanych propozycjach nie ma także rozwiązania sytuacji, kiedy cudzoziemcowi zatrudnionemu w polskiej firmie skończy się zezwolenie na pracę. W branży międzynarodowego transportu drogowego jedną trzecią wszystkich zatrudnionych kierowców, stanowią obywatele krajów spoza UE, głównie Ukrainy  i Białorusi. Wykorzystując ułatwienia w zatrudnianiu obcokrajowców, które oferuje nasze państwo, polscy transportowcy zatrudnili przeszło 80 tysięcy cudzoziemców. Niektórym z nich będą sie w tym newralgicznym okresie kończyły dotychczasowe pozwolenia.  Urzędy wojewódzkie ograniczyły możliwość składania wniosków  o zezwolenia jak i wniosków o przedłużenie zezwolenia na prace. Powyższe oznacza, że w niedługim czasie część z naszych pracowników nie będzie mogła  w sposób legalny kontynuować pracy. Może to doprowadzić do sytuacji, w której zaburzony zostanie system dostaw i przepływ towarów. Do takiej sytuacji nie możemy dopuścić. Uważamy zatem, że w propozycjach powinien znaleźć się mechanizm umożliwiający  składanie i rozpatrywanie w terminie przyspieszonym, wniosków o przedłużenie zezwoleń na prace dla KIEROWCÓW CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH ORAZ AUTOBUSÓW. 

Reasumując, pominięcie naszych postulatów i nie wprowadzenie proponowanych przez nas rozwiązań spowoduje, że polski transport międzynarodowy nie będzie  w stanie obsługiwać procesów gospodarczych, co dla naszej gospodarki narodowej może wywołać katastrofalne skutki, a ponadto znaczna część firm może ogłosić upadłość, a wówczas skutki społeczno-gospodarcze dla państwa polskiego będą zdecydowanie większe, aby nie powiedzieć tragiczne. 


Z poważaniem
Jan Buczek
Prezes ZMPD
 
 
Do wiadomości: 
 
Minister Infrastruktury  
Andrzej Adamczyk 
 
Minister Rozwoju  
Jadwiga Emilewicz 
 
SEKCJA


Pan  
Andrzej Adamczyk 
Minister Infrastruktury 
 
 
Szanowny Panie Ministrze
 
Pandemia COVID-19 zaledwie w ciągu dwóch tygodni doprowadziła branżę międzynarodowego transportu drogowego na skraj przepaści. Od decyzji rządu będzie zależeć, czy bankructwa coraz większej liczby firm zatopią nie tylko ten sektor polskiej gospodarki, ale i budżet naszego kraju. Dlatego pozwalam sobie wysłać do Pana Ministra ten apel z nadzieją, że decydenci nie będą głusi na rozpaczliwe wołanie branży o pomoc.  

W imieniu ZMPD przesyłam uwagi do przedstawionych przez Minister Rozwoju  – Jadwigę Emilewicz projektów aktów prawnych związanych z propozycjami rządowego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców w związku z epidemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2, tzw. Tarczy Antykryzysowej. 

W przedstawionym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, znalazło się wiele różnych propozycji zmian prawnych w poszczególnych ustawach. Niestety proponowane rozwiązania dalece odbiegają od oczekiwań przedsiębiorców,  w tym m.in. podmiotów wykonujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy osób  i rzeczy.  

Przekazaliśmy – jako branża transportowa – do rządu konkretny pakiet propozycji zebranych w szerokich konsultacjach z kilkuset firmami. Jeżeli proponowane przez nas rozwiązania  zostały wykorzystane w tak okrojonej formie jak ogłoszono, najwyraźniej mamy do czynienia z bagatelizowaniem skali zagrożenia dla gospodarki, a przede wszystkim dla kilkudziesięciu tysięcy firm transportowych. Istnieje realne widmo wielu bankructw,  których nie da się uchronić bez realnej pomocy rządowej. Brakuje realnych rozwiązań dających wsparcie firmom z branż, które już dziś znalazły się na granicy upadłości. Gwarancje i wakacje kredytowe nie wystarczą.
  
Kluczowe obszary sygnalizowane przez przedsiębiorców pozostały bez odpowiedzi. Dlatego też ponownie wnioskujemy o wprowadzenie takich zmian, które obniżą koszt funkcjonowania firm aby uchronić ich przez upadłością. Do najważniejszych  z nich należy zaliczyć: 
 
1) Zwolnienia  z płatności podatków oraz składek ubezpieczeniowych 
 • odgórna abolicja VAT/ZUS/CIT/PIT na minimum 6 miesięcy począwszy od  1 marca 2020 roku i możliwość wydłużenia do 3 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii (długość/wysokość świadczenia dostosowana do stopnia "zastoju" przedsiębiorstwa; firma, która ma zatrzymane 100 proc. przychodów = 100 proc. możliwych świadczeń); 
 • zwrot nadpłaconego podatku VAT (przetrzymywanego na kontach bankowych US) wprowadzony w sposób natychmiastowy; 
 • split payment zawieszony do końca 2020 roku w sposób natychmiastowy; 
 • odgórne zniesienie lub wprowadzenie ulg od podatku od nieruchomości; 
 • wprowadzenie możliwości zawieszenia na pewien okres (m.in. 6 m-cy) płatności podatku od środków transportu, w sposób analogiczny jak zaproponowano w przypadku podatku od nieruchomości; 
Proponowane zniesienie opłaty prolongacyjnej za odroczenie terminu płatności podatków i zaległości podatkowych jest w obecnej sytuacji zdecydowanie nie wystarczające.  
 
2) Wprowadzenie narzędzi zapewniających utrzymanie płynności finansowej: 
 • stworzenie mechanizmu kredytowania firm z PKD branży w sposób natychmiastowy przez banki komercyjne, np.: poprzez zabezpieczenia w 100 proc. z BGK (na ten moment żaden bank nie chce udzielić kredytu) – wysokość minimum 15-20 proc. obrotu rocznego, okres kredytowania min. 3 lata, rozpoczęcie spłaty po minimum 6 miesiącach; 
 • podniesienie górnego limitu kredytu obrotowego (500 tys. euro jest kwotą niewystarczającą dla dużych firm, tracących błyskawicznie płynność); 
 • odgórne wprowadzenie wakacji w spłacie kredytów i leasingów  – nieoprocentowanych i bez dodatkowych opłat (takie rozwiązanie zaproponował już rząd, ale bez szczegółów, a w praktyce banki pobierają opłaty za wnioski). 

3) Dopłaty do wynagrodzeń w przedsiębiorstwach oraz dotyczące  jednoosobowej działalności gospodarczej, umowy zlecenia, umowy  o dzieło: 
 • wynagrodzenia (umowa o pracę) – dofinansowanie 80 proc. wysokości pensji minimalnej na okres minimum 6 miesięcy począwszy od 1 lutego 2020 roku, szczególnie w większych przedsiębiorstwach (długość/wysokość świadczenia dostosowana do stopnia "zastoju" przedsiębiorstwa; firma, która ma zatrzymane 100 proc. przychodów = 100 proc. możliwych świadczeń); 
 • jednoosobowa działalność gospodarcza/umowa o dzieło/umowa zlecenia  – rozciągnięcie i podwyższenie dopłat do 100 proc. średniej pensji krajowej na okres 6 miesięcy, począwszy od 1 marca 2020 roku (długość/wysokość świadczenia dostosowana do stopnia "zastoju" przedsiębiorcy); 
 • wprowadzenie takich rozwiązań formalno-prawnych, które umożliwią niemalże natychmiastowe skorzystanie ze wskazanych powyżej rozwiązań przedsiębiorcom; 

4) Utworzenia specjalnego Funduszu wsparcia dla przedsiębiorstw 

Fundusz dla przedsiębiorców celem pokrycia udokumentowanych szkód w wyniku pandemii (podobnie jak w przypadku klęski żywiołowej) dla przedsiębiorstw, które od 1 lutego 2020 roku notują miesięczne spadki obrotów w wysokości minimum 40 proc. 
 
5) Przywrócenie możliwości pracy cudzoziemców proponuje się aby w celu przeciwdziałania delegalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP,  w sytuacji kiedy ostatni dzień legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy krajowej, okresu pobytu i okres ważności wizy cudzoziemca ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-tego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jednocześnie proponuje się, aby okres ważności zezwoleń pobytowych  o charakterze terminowym, tj. zezwoleń na pobyt czasowy, ulegał przedłużeniu  w sposób analogiczny.  
Przepis nie będzie dotyczył wiz Schengen, ponieważ sposób ich przedłużania uregulowany jest w prawie Unii Europejskiej (w ramach dorobku Schengen). 

Powyższe niestety nie rozwiązuje problemu dla firm transportowych zatrudniających cudzoziemców, głownie obywateli z krajów spoza UE. Nasi kierowcy są pracownikami wykonującymi prace w dwóch krajach lub więcej  a zatem musza w ramach swoich obowiązków służbowych przekraczać granice państw UE. Muszą mieć wtedy WAŻNE dokumenty uprawniające do pobytu nie tylko w Polsce ale także innych państwach, a więc wizę lub kartę pobytu. Proponowane rozwiązania dotyczą sytuacji w której obcokrajowiec wykonuje swoją prace na terytorium RP, a takimi nie są kierowcy w ruchu międzynarodowym. 

Jednocześnie, jak zaznaczono, proponowane rozwiązanie nie dotyczy wizy Schengen. Dlatego też ZMPD wnioskowało o wznowienie wydawania wiz dla tych obcokrajowców, zatrudnionych w polskich firmach transportowych, którzy posiadają ważne zezwolenie na pracę w polskich konsulatach, albo wypracowania takiego mechanizmu, który umożliwi wydłużenie ważności wizy na terytorium Polski.  
 
W przygotowanych propozycjach nie ma także rozwiązania sytuacji, kiedy cudzoziemcowi zatrudnionemu w polskiej firmie skończy się zezwolenie na pracę. W branży międzynarodowego transportu drogowego jedną trzecią wszystkich zatrudnionych kierowców, stanowią obywatele krajów spoza UE, głównie Ukrainy  i Białorusi. Wykorzystując ułatwienia w zatrudnianiu obcokrajowców, które oferuje nasze państwo, polscy transportowcy zatrudnili przeszło 80 tysięcy cudzoziemców. Niektórym z nich będą sie w tym newralgicznym okresie kończyły dotychczasowe pozwolenia.  Urzędy wojewódzkie ograniczyły możliwość składania wniosków  o zezwolenia jak i wniosków o przedłużenie zezwolenia na prace. Powyższe oznacza, że w niedługim czasie część z naszych pracowników nie będzie mogła  w sposób legalny kontynuować pracy. Może to doprowadzić do sytuacji, w której zaburzony zostanie system dostaw i przepływ towarów. Do takiej sytuacji nie możemy dopuścić. Uważamy zatem, że w propozycjach powinien znaleźć się mechanizm umożliwiający  składanie i rozpatrywanie w terminie przyspieszonym, wniosków o przedłużenie zezwoleń na prace dla KIEROWCÓW CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH ORAZ AUTOBUSÓW. 

Reasumując, pominięcie naszych postulatów i nie wprowadzenie proponowanych przez nas rozwiązań spowoduje, że polski transport międzynarodowy nie będzie  w stanie obsługiwać procesów gospodarczych, co dla naszej gospodarki narodowej może wywołać katastrofalne skutki, a ponadto znaczna część firm może ogłosić upadłość, a wówczas skutki społeczno-gospodarcze dla państwa polskiego będą zdecydowanie większe, aby nie powiedzieć tragiczne. 


Z poważaniem
Jan Buczek
Prezes ZMPD
 
 
Do wiadomości: 
 
Prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki 
 
Minister Rozwoju  
Jadwiga Emilewicz 
 
SEKCJA


Pani  
Jadwiga Emilewicz 
Minister Rozwoju 
 
Szanowna Pani Minister
 
Pandemia COVID-19 zaledwie w ciągu dwóch tygodni doprowadziła branżę międzynarodowego transportu drogowego na skraj przepaści. Od decyzji rządu będzie zależeć, czy bankructwa coraz większej liczby firm zatopią nie tylko ten sektor polskiej gospodarki, ale i budżet naszego kraju. Dlatego pozwalam sobie wysłać do Pani Minister ten apel z nadzieją, że decydenci nie będą głusi na rozpaczliwe wołanie branży o pomoc.
 
W imieniu ZMPD przesyłam uwagi do przedstawionych przez Panią Minister projektów aktów prawnych związanych z propozycjami rządowego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców w związku z epidemią zakażeń wirusem  SARS-CoV-2, tzw. Tarczy Antykryzysowej.
 
W przedstawionym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, znalazło się wiele różnych propozycji zmian prawnych w poszczególnych ustawach. Niestety proponowane rozwiązania dalece odbiegają od oczekiwań przedsiębiorców,  w tym m.in. podmiotów wykonujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy osób  i rzeczy.  

Przekazaliśmy – jako branża transportowa – do rządu konkretny pakiet propozycji zebranych w szerokich konsultacjach z kilkuset firmami. Jeżeli proponowane przez nas rozwiązania  zostały wykorzystane w tak okrojonej formie jak ogłoszono, najwyraźniej mamy do czynienia z bagatelizowaniem skali zagrożenia dla gospodarki, a przede wszystkim dla kilkudziesięciu tysięcy firm transportowych. Istnieje realne widmo wielu bankructw, których nie da się uchronić bez realnej pomocy rządowej. Brakuje realnych rozwiązań dających wsparcie firmom z branż, które już dziś znalazły się na granicy upadłości. Gwarancje i wakacje kredytowe nie wystarczą.   

Kluczowe obszary sygnalizowane przez przedsiębiorców pozostały bez odpowiedzi. Dlatego też ponownie wnioskujemy o wprowadzenie takich zmian, które obniżą koszt funkcjonowania firm aby uchronić ich przez upadłością. Do najważniejszych  z nich należy zaliczyć: 
 
1) Zwolnienia  z płatności podatków oraz składek ubezpieczeniowych 
 • odgórna abolicja VAT/ZUS/CIT/PIT na minimum 6 miesięcy począwszy od  1 marca 2020 roku i możliwość wydłużenia do 3 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii (długość/wysokość świadczenia dostosowana do stopnia "zastoju" przedsiębiorstwa; firma, która ma zatrzymane 100 proc. przychodów = 100 proc. możliwych świadczeń); 
 • zwrot nadpłaconego podatku VAT (przetrzymywanego na kontach bankowych US) wprowadzony w sposób natychmiastowy; 
 • split payment zawieszony do końca 2020 roku w sposób natychmiastowy; 
 • odgórne zniesienie lub wprowadzenie ulg od podatku od nieruchomości; 
 • wprowadzenie możliwości zawieszenia na pewien okres (m.in. 6 m-cy) płatności podatku od środków transportu, w sposób analogiczny jak zaproponowano w przypadku podatku od nieruchomości; 
Proponowane zniesienie opłaty prolongacyjnej za odroczenie terminu płatności podatków i zaległości podatkowych jest w obecnej sytuacji zdecydowanie nie wystarczające.  
 
2) Wprowadzenie     narzędzi     zapewniających     utrzymanie          płynności finansowej: 
 • stworzenie mechanizmu kredytowania firm z PKD branży w sposób natychmiastowy przez banki komercyjne, np.: poprzez zabezpieczenia w 100 proc. z BGK (na ten moment żaden bank nie chce udzielić kredytu) – wysokość minimum 15-20 proc. obrotu rocznego, okres kredytowania min. 3 lata, rozpoczęcie spłaty po minimum 6 miesiącach; 
 • podniesienie górnego limitu kredytu obrotowego (500 tys. euro jest kwotą niewystarczającą dla dużych firm, tracących błyskawicznie płynność); 
 • odgórne wprowadzenie wakacji w spłacie kredytów i leasingów  – nieoprocentowanych i bez dodatkowych opłat (takie rozwiązanie zaproponował już rząd, ale bez szczegółów, a w praktyce banki pobierają opłaty za wnioski). 

3) Dopłaty do wynagrodzeń w przedsiębiorstwach oraz dotyczące  jednoosobowej działalności gospodarczej, umowy zlecenia, umowy  o dzieło: 
 • wynagrodzenia (umowa o pracę) – dofinansowanie 80 proc. wysokości pensji minimalnej na okres minimum 6 miesięcy począwszy od 1 lutego 2020 roku, szczególnie w większych przedsiębiorstwach (długość/wysokość świadczenia dostosowana do stopnia "zastoju" przedsiębiorstwa; firma, która ma zatrzymane 100 proc. przychodów = 100 proc. możliwych świadczeń); 
 • jednoosobowa działalność gospodarcza/umowa o dzieło/umowa zlecenia  – rozciągnięcie i podwyższenie dopłat do 100 proc. średniej pensji krajowej na okres 6 miesięcy, począwszy od 1 marca 2020 roku (długość/wysokość świadczenia dostosowana do stopnia "zastoju" przedsiębiorcy); 
 • wprowadzenie takich rozwiązań formalno-prawnych, które umożliwią niemalże natychmiastowe skorzystanie ze wskazanych powyżej rozwiązań przedsiębiorcom; 

4) Utworzenia specjalnego Funduszu wsparcia dla przedsiębiorstw 

Fundusz dla przedsiębiorców celem pokrycia udokumentowanych szkód w wyniku pandemii (podobnie jak w przypadku klęski żywiołowej) dla przedsiębiorstw, które od 1 lutego 2020 roku notują miesięczne spadki obrotów w wysokości minimum 40 proc. 
 
5) Przywrócenie możliwości pracy cudzoziemców proponuje się aby w celu przeciwdziałania delegalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP,  w sytuacji kiedy ostatni dzień legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy krajowej, okresu pobytu i okres ważności wizy cudzoziemca ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-tego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jednocześnie proponuje się, aby okres ważności zezwoleń pobytowych  o charakterze terminowym, tj. zezwoleń na pobyt czasowy, ulegał przedłużeniu  w sposób analogiczny.  
Przepis nie będzie dotyczył wiz Schengen, ponieważ sposób ich przedłużania uregulowany jest w prawie Unii Europejskiej (w ramach dorobku Schengen). 

Powyższe niestety nie rozwiązuje problemu dla firm transportowych zatrudniających cudzoziemców, głownie obywateli z krajów spoza UE. Nasi kierowcy są pracownikami wykonującymi prace w dwóch krajach lub więcej  a zatem musza w ramach swoich obowiązków służbowych przekraczać granice państw UE. Muszą mieć wtedy WAŻNE dokumenty uprawniające do pobytu nie tylko w Polsce ale także innych państwach, a więc wizę lub kartę pobytu. Proponowane rozwiązania dotyczą sytuacji w której obcokrajowiec wykonuje swoją prace na terytorium RP, a takimi nie są kierowcy w ruchu międzynarodowym. 

Jednocześnie, jak zaznaczono, proponowane rozwiązanie nie dotyczy wizy Schengen. Dlatego też ZMPD wnioskowało o wznowienie wydawania wiz dla tych obcokrajowców, zatrudnionych w polskich firmach transportowych, którzy posiadają ważne zezwolenie na pracę w polskich konsulatach, albo wypracowania takiego mechanizmu, który umożliwi wydłużenie ważności wizy na terytorium 
Polski.  
 
W przygotowanych propozycjach nie ma także rozwiązania sytuacji, kiedy cudzoziemcowi zatrudnionemu w polskiej firmie skończy się zezwolenie na pracę. W branży międzynarodowego transportu drogowego jedną trzecią wszystkich zatrudnionych kierowców, stanowią obywatele krajów spoza UE, głównie Ukrainy  i Białorusi. Wykorzystując ułatwienia w zatrudnianiu obcokrajowców, które oferuje nasze państwo, polscy transportowcy zatrudnili przeszło 80 tysięcy cudzoziemców. Niektórym z nich będą sie w tym newralgicznym okresie kończyły dotychczasowe pozwolenia.  Urzędy wojewódzkie ograniczyły możliwość składania wniosków  o zezwolenia jak i wniosków o przedłużenie zezwolenia na prace. Powyższe oznacza, że w niedługim czasie część z naszych pracowników nie będzie mogła  w sposób legalny kontynuować pracy. Może to doprowadzić do sytuacji, w której zaburzony zostanie system dostaw i przepływ towarów. Do takiej sytuacji nie możemy dopuścić. Uważamy zatem, że w propozycjach powinien znaleźć się mechanizm umożliwiający  składanie i rozpatrywanie w terminie przyspieszonym, wniosków o przedłużenie zezwoleń na prace dla KIEROWCÓW CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH ORAZ AUTOBUSÓW. 

Reasumując, pominięcie naszych postulatów i nie wprowadzenie proponowanych przez nas rozwiązań spowoduje, że polski transport międzynarodowy nie będzie  w stanie obsługiwać procesów gospodarczych, co dla naszej gospodarki narodowej może wywołać katastrofalne skutki, a ponadto znaczna część firm może ogłosić upadłość, a wówczas skutki społeczno-gospodarcze dla państwa polskiego będą zdecydowanie większe, aby nie powiedzieć tragiczne. 


Z poważaniem
Jan Buczek
Prezes ZMPD

 
Do wiadomości: 
 
Prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki 
 
Minister Infrastruktury
Andrzej Adamczyk  
SEKCJA

#NazwaPobierz
1Pismo ZMPD do premierapobierz PDF
2Pismo do ministra infrastruktury pobierz PDF
3Pismo do minister rozwojupobierz PDF
     
# Tagi użyte w informacji:
Filtr info.

Najnowsze
Najstarsze
Kategorie

Pokaż
Tagi abc..Ceny ON

Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150      


Waluty

THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     
Partner strategiczny ZMPDPartnerzy biznesowi

Należymy doZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD