ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

Aktualności

News
Koronawirus
2020-04-05

TURCJA: granica otwarta - akt. 5.04SEKCJA

Aktualizacja 5 kwietnia


Granica turecka otwarta dla polskich kierowców ciężarówek. Kierowcy poddawani są badaniu temperatury ciała. Jeżeli w tranzycie przez takie kraje jak: Bułgaria, Serbia, Rumunia, Grecja spędzili wymaganą przez władze tureckie 14-dniową kwarantannę, mogą przekroczyć granicę.

Strona turecka poddaje kwarantannie tylko swoich obywateli. Miejscem kwarantanny są bazy wojskowe k. Edirne.

Organizacja ruchu tranzytowego po stronie BG (Kapitan Andreevo)

Ciężarówki grupowane są na terenie lotniska k. miasta Haskovo (50 km od granicy) i gdy zbierze się ich 25/30, eskortowane są przez policję na granicę BG/TR.

Wyjazd z Turcji

Na przekroczenie granicy po tureckiej stornie (Kapikule) oczekuje ok. 1000 tirów. Kierowcy wjeżdżający do BG poddawani są przeglądowi medycznemu (temperatura + lekarz) i ruszają w drogę.

Źródło: MSZ/ Konsulat Generalny w Stambule.
SEKCJA

Aktualizacja 2 kwietnia

List ZMPD do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z prośbą o wsparcie UE w kwestii dramatycznej sytuacji na granicy UE z Turcją.


 
SEKCJA

#NazwaPobierz
1Pismo ZMPD do Ursuli von der Leyenpobierz PDF
SEKCJA

Apel ZMPD do mediów Unii Europejskiej o zainteresowanie się losem kierowców, którzy utknęli na granicy bułgarsko-tureckiej


Od dziesięciu dni Turcja nie pozwala wjeżdżać na swoje terytorium ciężarówkom z sześćdziesięciu sześciu państw w tym Polski. Zdezorientowani kierowcy utknęli w gigantycznych kolejkach przed przejściami, mając nadzieję na zmianę dyskryminujących decyzji. Kolejka na bułgarsko-tureckim  przejściu granicznym sięga pięćdziesięciu kilometrów. Warunki, w których przebywają kierowcy uwięzieni w kabinach swoich pojazdów urągają podstawowym standardom sanitarnym i socjalnym. Naruszają fundamentalne prawa człowieka, jego godność, bezpieczeństwo zdrowotne oraz prawo do pracy i wypoczynku w godziwych warunkach.

Przewoźnicy z państw objętych zakazem wjazdu do Turcji odpowiadają za powierzony im towar. Są też rozliczani z terminowości przewozów. Zakaz wjazdu do Turcji odbierają jako próbę przejmowania ich klientów i rynków. Prowadzi to do napięć niespotykanych wcześniej w międzynarodowym transporcie drogowym. Przewoźnicy kontaktujący się z organizacjami branżowymi w swoich krajach prezentują skrajne, negatywne emocje. 

Prosimy o pomoc. Apelujemy do dziennikarzy z państw Unii Europejskiej o zainteresowanie się losem stek jeśli nie tysięcy kierowców oczekujących na decyzje władz tureckich, które być może nigdy nie nastąpią. Ci ludzie wykonując niezwykle ważną pracę, gwarantującą ciągłość łańcuchów dostaw w trudnych czasach pandemii, zasługują na szacunek lub co najmniej uwagę. Oni nie mogą podporządkować się  wszechobecnemu obecnie hasłu: „pozostań w domu”. Oni muszą pracować, żeby w domach mogli pozostawać inni. 

Wcześniej o interwencję o zainteresowanie problemem oraz interwencję poprosiliśmy administrację polską oraz Unii Europejskiej. Nie przyniosło to żadnych oczekiwanych efektów. 
 

An appeal to the media of the European Union for interest in the fate of drivers who are stuck on the Bulgarian-Turkish border


For ten days, Turkey has not allowed trucks to enter its territory from sixty-six countries, including Poland. Confused drivers got stuck in giant queues before the crossings, hoping to change discriminatory decisions. The queue at the Bulgarian-Turkish border crossing reaches fifty kilometers. The conditions in which drivers are trapped in the truck cabins defy basic sanitary and social standards. This is a violation of fundamental human rights, human dignity, health security and the right to work and rest in fair conditions. 

Carriers from countries banned from entering Turkey are responsible for the goods entrusted to them. They are also accounted for on time of delivery. The ban on entering Turkey is perceived by them as an attempt to take over their customers and markets. This leads to tensions not seen before in international road transport. Carriers in contact with industry organizations in their countries present extreme, negative emotions. 

We ask for help. We appeal to the European Union media journalists to be interested in the fate of hundreds if not thousands of drivers awaiting the decisions of the Turkish authorities, which may never happen. These people are engaged in extremely important work, guaranteeing the continuity of supply chains in difficult pandemic times. They deserve respect or at least attention. They cannot obey the slogan "stay home". They must work so that others can stay at home. 

Earlier, we asked the Polish administration and the European Union for intervention and interest in the problem. This did not bring any expected results.
SEKCJA

Aktualizacja 1 kwietnia

Odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych na pismo ZMPD z prośbą o pomoc w sprawie zablokowania polskim przewoźnikom drogowym wjazdu do Turcji:

SEKCJA
Sz. P. Jan Buczek
Zrzeszenie Międzynarodowych 
Przewoźników Drogowych w Polsce


Szanowny Panie Prezesie,
uprzejmie informuję, iż po otrzymaniu Pana pisma nr 20/00200/SEK/JBU z dnia 23 marca br. ws. zablokowania polskim przewoźnikom drogowym możliwości wjazdu do Turcji Ministerstwo Spraw Zagranicznych niezwłocznie podjęło interwencję w tej sprawie.

W dniu 25 marca br. Ambasador RP w Ankarze wyraził wobec Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji oczekiwanie strony polskiej w sprawie usunięcia Polski z listy państw, których obywatele będący kierowcami zawodowymi, wykonującymi międzynarodowe przewozy towarowe, nie mogą przekraczać granicy Turcji, argumentując ten postulat arbitralnością przyjętej przez tureckie władze listy państw objętych zakazem. W tym samym dniu, na wniosek strony polskiej, odbyła się rozmowa telefoniczna Ministra Spraw Zagranicznych J. Czaputowicza z Ministrem Spraw Zagranicznych Turcji M. Çavuşoğlu, poświęcona w dużej mierze tej kwestii. 

Podczas rozmowy Min. M. Çavuşoğlu zaznaczył, że Turcja była zmuszona do podjęcia takich kroków w obliczu rosnącej liczby przypadków zakażeń koronawirusem. Wskazał na możliwość wjazdu na teren Turcji ciężarówek z państw objętych zakazem, pod warunkiem zamiany kierowcy (na granicy, lub wcześniej) na obywatela Turcji lub przekazanie naczepy z ładunkiem przewoźnikowi tureckiemu. Podkreślił, że tureckie Ministerstwo Handlu oraz Zrzeszenie Przewoźników Tureckich UND pozostają do dyspozycji polskich przewoźników i mogą pomóc im w znalezieniu najlepszego rozwiązania. Nie przychylił się jednak do postulatu usunięcia Polski z przyjętej listy.

W tej trudnej sytuacji Ambasada RP w Bułgarii podjęła działania wobec bułgarskiej straży granicznej w celu zapewnienia wsparcia (żywność i kwestie sanitarne) polskim kierowcom oczekującym na granicy bułgarsko-tureckiej. Dodatkowo Ambasada udziela pomocy w kontakcie pomiędzy kierowcami a bułgarską policją w przypadkach losowych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że kwestia ew. zamknięcia polskiej granicy dla przewoźników z Turcji leży poza kompetencjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Z poważaniem
Szymon Szynkowski vel Sęk
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/
SEKCJA

#NazwaPobierz
1Odpowiedź MSZ do ZMPDpobierz PDF
SEKCJA


IRU wezwała przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do interwencji ws.traktowania kierowców ciężarówek na tureckich granicach.

Przewodniczący IRU Radu Dinescu wraz z sekretarzem generalnym Umberto de Pretto zwrócili się do przewodniczącej Komisji Europejskiej w pisemnym oświadczeniu z prośbą o natychmiastową i zdecydowaną interwencję dyplomatyczną w sprawie środków nałożonych przez władze tureckie na kierowców ciężarówek stojących na tureckich granicach. 

Turcja nie zezwala na wjazd obywateli z 66 krajów i ustanowiła surowe procedury kwarantanny. Kierowcy ciężarówek mają obowiązkową 14-dniową kwarantannę na granicy turecko-unijnej - głównie na przejściu granicznym Kapikule między Bułgarią a Turcją.

IRU skrytykowała te działania, które zakłócają przepływy handlowe w Eurazji ze względu na geograficznie strategiczne położenie Turcji. 

- Transport drogowy jest siłą napędową światowej gospodarki. W tych trudnych czasach niezbędne towary muszą dotrzeć do tych, którzy najbardziej ich potrzebują. Podczas gdy kraje muszą podjąć odpowiednie środki w celu ochrony swoich populacji, transport towarów musi być kontynuowany, aby zapewnić niezbędne dostawy środków medycznych i żywnościowych - powiedział de Pretto.


Źródło: iru.org
 

Opr. ZMDP/DWSK/AW


Aktualizacja 25 marca


Władze tureckie wprowadzają kolejne środki mające zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa COVID19. W ramach tych działań, od 21 marca br. wprowadziły zakaz przyjazdu do Turcji poprzez przejścia lotnicze, morskie, kolejowe i drogowe dla obywateli kilkudziesięciu państw, w tym Polski i Ukrainy.

Zakaz ten jest przez tureckie służby graniczne interpretowany w ten sposób, że objęci nim zostają również kierowcy zawodowi z tych państw, wykonujący międzynarodowe przewozy pasażerskie i towarowe do Turcji. W praktyce, tureckie służby graniczne zabraniają wjazdu kierowcy, jednak dopuszczają odprawę i przekroczenie granicy przez sam pojazd, prowadzony dalej przez kierowcę z Turcji.


https://www.gov.pl/web/turcja/uwaga-polscy-przewoznicy


ZMPD interweniuje w tej sprawie.


W związku z zakazem wjazdu do Turcji m.in. dla polskich kierowców, ZMPD domaga się natychmiastowych retorsji ze strony polskiego rządu.

W związku z zakazem wjazdu do Turcji dla polskich kierowców prezes ZMPD Jan Buczek wystąpił do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego (pisma - w załączeniu) z wnioskiem o identyczne działanie ze strony naszego kraju.

Jak wynika z uzyskanych przez ZMPD informacji z polskiego MSZ, w najbliższym czasie problem związany z zakazem wjazdu do Turcji dla polskich kierowców nie zostanie rozwiązany na drodze dyplomatycznej.  Strona turecka odmawia wjazdu polskim obywatelom (i innych narodowości z państw o ,,wysokim zagrożeniu infekcją COVID19”). Jednocześnie wskazuje, że przepływ pojazdów i towarów nie będzie wstrzymany. Jedyna możliwość kontynuacji przewozu to wymiana na granicy kierowcy na innego (tureckiego), bądź przekazanie naczepy z ładunkiem przewoźnikowi tureckiemu. Pierwsza możliwość ze względów praktycznych nie może być zastosowana. Druga opcja wymagałaby od polskiego przewoźnika posiadana zaufanego partnera-przewoźnika w Turcji, z którym w drodze umowy cywilnoprawnej uregulowałby zasady przeprowadzania takich operacji.

Inna możliwość to rozwiązania wskazane przez konwencję CMR. Jeśli w trakcie przewozu pojawią się okoliczności niezawinione przez przewoźnika (np. zamknięcie granic):     
       
- przewoźnik ma prawo żądać instrukcji od ,,nadawcy” towaru (osoby uprawnionej, którą zwykle jest zleceniodawca) (art. 14);

- nadawca może wstrzymać przewóz, zmienić miejsce rozładunku lub zmienić odbiorcę, ale wówczas przedstawia nowy list przewozowy CMR (art. 12);

- przewoźnik ma prawo do zwrotu kosztów spowodowanych zażądaniem przez niego instrukcji lub ich wykonaniem, o ile koszty te nie wynikły z jego winy (art. 16);

- przewoźnik również może bezzwłocznie wyładować towar na rachunek osoby uprawnionej (art. 16).Takie rozwiązanie powinno być jednak skonsultowane z prawnikiem, tak aby proces przebiegł dokładnie w zgodzie z przepisami.
 


Aktualizacja 23 marca


Konsulat turecki od piątku 20 marca do odwołania nie wydaje wiz, a od poniedziałku 23 marca do odwołania wstrzymał wizyty wizowe.
 Aby wjechać do Turcji, trzeba przejść 14-dniową kwarantannę. Ten wymóg dotyczy także transportu.

Obywatele krajów wymienionych poniżej i obywatele państw trzecich, którzy przebywali w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, nie będą mogli wjechać do Turcji. 
Wszyscy kierowcy ciężarówek, którzy odwiedzili wymienione kraje w ciągu ostatnich 14 dni, zostaną poddani kwarantannie przez 14 dni na przejściu granicznym przed wjazdem do Turcji.

Kwarantannie muszą się poddać kierowcy z Polski, a także m.in. z Ukrainy, Kosowa, Słowenii, Węgier, Łotwy, Finlandii, Czech, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Portugalii. Pełna lista w załączeniu.

Wjazd do Turcji bez kwarantanny będzie możliwy dla tych kierowców  po 14 dniach od momentu wyjazdu ze swojego kraju.
 

ZMPD wysłało 23 marca 2020 r. pismo w sprawie sytuacji w Turcji do Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza z prośbą o pilną interwencję w związku z blokowaniem możliwości wjazdu na teren tego kraju polskich kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe.
 

W załączeniu treść pisma ZMPD.


Źródło: TOBB UND
Fot. CeeGee, Wikipedia
SEKCJA

#NazwaPobierz
1Lista krajów, z których kierowcy są poddawani kwarantanniepobierz PLIK
2Pismo ZMPD do polskiego MSZpobierz PDF
3Pismo ZMPD do minister rozwojupobierz PDF
4Pismo ZMPD do ministra infrastrukturypobierz PDF
5Pismo ZMPD do ministra spraw wewnętrznych i administracjipobierz PDF
     
# Tagi użyte w informacji:
Filtr info.

Najnowsze
Najstarsze
Kategorie

Pokaż
Tagi abc..Ceny ON

Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150       Tydzień 42/2019 r.       Niemcy EUR 1,258       Francja EUR 1,468       Hiszpania EUR 1,229      WB GBP 1,318     Rosja RUB 46,150      


Waluty

THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     THB  0,1274     USD  4,1717     AUD  2,5734     HKD  0,5381     CAD  2,9720     NZD  2,4945     SGD  2,9259     EUR  4,5342     HUF  1,2599     CHF  4,2883     GBP  5,1437     UAH  0,1540     JPY  3,8320     CZK  0,1661     DKK  0,6073     ISK  2,9159     NOK  0,4060     SEK  0,4161     HRK  0,5945     RON  0,9387     BGN  2,3183     TRY  0,6165     ILS  1,1674     CLP  0,4905     PHP  0,0825     MXN  0,1706     ZAR  0,2269     BRL  0,7892     MYR  0,9602     RUB  0,0552     IDR  2,5793     INR  5,5114     KRW  0,3435     CNY  0,5911     XDR  5,7070     
Partner strategiczny ZMPDPartnerzy biznesowi

Należymy doZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD